Ár. Szolgáltatás. Termék - PR

Vállalkozások, szolgáltató cégek, termékek bemutatása, PR-cikkek, honlapajánló - >itt is: Szolgáltatás Budapest Transzfer Infra

A transzferár nyilvántartási kötelezettség
Összefoglaló: a transzferár nyilvántartási kötelezettség jogi háttere

transzferár nyilvántartás tartalmára vonatkozó előírásokat a 18/2003 és 22/2009 PM rendelet szabályozza. A 2010. adóévet megelőző adóévek kötelezettséghez kapcsolódó nyilvántartás tartalmát a 18/2003-as PM rendelet szabályozza, míg az ezt követő időszakot a 22/2009 PM rendelet.

A magyar transzferár szabályok azon információk bemutatását írják elő az adózók számára, amelyek szükségesek annak megállapításához, hogy a kapcsolt vállalkozások között alkalmazott árak megfelelnek-e a szokásos piaci ár elvének.

A 22/2009 évi PM rendelet két különböző nyilvántartás elkészítésére ad lehetőséget, melyek az önálló nyilvántartás illetve a közös nyilvántartás. Az adózó a társasági adóbevallásában köteles nyilatkozni arról, hogy melyik nyilvántartási módot választja. A következőkben bemutatjuk a két különböző nyilvántartás tartalmi követelményeit.

Önálló nyilvántartás

Az önálló transzferár nyilvántartás tartalma megegyezik a korábbi 18/2003-as PM rendelet tartalmával, mely szerint a nyilvántartás öt fő részre bontható:

A kapcsolt vállalati ügylet részletezése: Az adózó és a kapcsolt vállalatok adatainak (név, cím, adószám), a szerződés tárgyának, főbb kikötéseinek bemutatása.

Iparági elemzés: A lehetséges piaci kapcsolatok szempontjából figyelembe vehető piac meghatározását és jellemzőit mint például a piacnagyság, a piac liberalizáltsága, az eladók viszonylagos versenyhelyzete, a belépési korlátok szükséges ebben a részben bemutatni.

Tevékenység és vállalati elemzés: A transzferár nyilvántartás ezen része bemutatja a vállalat illetve a cégcsoport rövid történetét, illetve a főbb változásokat. A tevékenység elemzés tekintetében a fő értékteremtő tényezőket kell megvizsgálni, a kapcsolt vállalati ügyletbe bevont egyes társaságok szerepét, az általuk végzett tevékenységeket, a felhasznált erőforrásokat továbbá a viselt kockázatokat. Általánosságban elmondható, hogy a tranzakcióban résztvevő felek által kapott ellenszolgáltatás mértékének meg kell felelnie az általuk nyújtott hozzájárulás, illetve közreműködés mértékével.

Gazdasági elemzés: A gazdasági elemzés két fő részre bontható:

 • a legmegfelelőbb transzferár képzési módszer kiválasztása: A szokásos piaci ár meghatározására használatos módszerek körét a Társasági és Osztalék Adóról szóló 1996. LXXXI. törvény(“Tao. törvény”) 18. § (2) bekezdése szabályozza. Fontos, megjegyezni, hogy az egyes módszerek kiválasztását illetve elutasítását a nyilvántartásban indokolni kell.
 • összehasonlító ügyletek, illetve a szokásos piaci ár tartomány meghatározása: A keresési kritériumok révén olyan összehasonlításra alkalmas ügyleteket kell azonosítani, melyek lehetővé teszik az érintett ügyletre vonatkozó szokásos piaci ár megállapítását.

Pénzügyi elemzés: A transzferár nyilvántartás ezen része a vizsgált vállalat által alkalmazott árak, vagy elért eredmények kiszámítását, az esetleges kiigazításokat, illetve azok bemutatását tartalmazza.

Közös nyilvántartás

A 22/2009 PM rendelet alapján az adózó jogosult úgynevezett közös nyilvántartás elkészítésére, mely két fő részből áll:

- a fődokumentációból, amely a vállalatcsoport valamennyi, az Európai Unió tagállamában illetőséggel rendelkező tagjára vonatkozó, a vállalatcsoport egészére jellemző közös információkat tartalmazza;

- a specifikus nyilvántartásból, amely a fődokumentumot egészíti ki, és bemutatja az adózó, valamint kapcsolt vállalkozása(i) szerződésé(ei)t.

A fődokumentum részei:

 • üzleti vállalkozás és az üzleti stratégia leírása, beleértve az előző adóévhez képest bekövetkezett változásokat;
 • vállalatcsoport szervezeti, jogi és működési szerkezetének általános leírása;
 • ellenőrzött ügyleteket folytató kapcsolt vállalkozások megnevezése és az ellenőrzött ügyletek általános bemutatása;
 • elvégzett feladatok és a vállalt kockázatok leírása valamint az előző adóévhez képest bekövetkezett változások;
 • immateriális javak tulajdonlására vonatkozó információk;
 • vállalatcsoporton belüli transzferár-képzési politika és rendszer leírása;
 • költség-hozzájárulási megállapodások;
 • bírósági, hatósági eljárások a szokásos piaci ár megállapításához kapcsolódóan; illetve
 • elkészítés és módosítás időpontja.

A specifikus nyilvántartás elemei megegyeznek az önálló nyilvántartásban foglaltakkal. A specifikus nyilvántartás tartalmazza:

 • ellenőrzött ügyletben részt vevő kapcsolt vállalkozás főbb adatai;
 • adózó üzleti vállalkozásainak és üzleti stratégiájának leírása a bekövetkezett változásokkal egyetemben szerződés tárgya, ügylet bemutatása valamint értéke, megkötés és módosítás időpontja és időbeli hatálya;
 • összehasonlító elemzés;
 • összehasonlítható adatok bemutatása;
 • vállalatcsoport transzferár-képzési politikája alkalmazásának leírása; illetve
 • elkészítés és módosítás időpontja.

A közös nyilvántartás elkészítésének jelentősége abban rejlik, hogy a nyilvántartás készítésével kapcsolatos kötelezettségeket meg lehet osztani a csoporton belül. A fődokumentum egy központilag elkészíthető összeállítás, amely általánosan alkalmazható a vállalatcsoport minden tagjánál, így a magyar illetőségű tagoknak csak a specifikus nyilvántartási részt kell elkészítenie. Itt szeretnénk felhívni arra a figyelmet, hogy a közös nyilvántartás megléte nem jelenti azt, hogy a vállalat összes kapcsolt vállalati ügylete dokumentálásra került. Meg kell vizsgálni hogy az adózó kötött- e olyan kapcsolt vállalati ügyletet, melyet a közös nyilvántartás nem fedett le. Ebben az esetben fontos, hogy ezen ügyletek szokásos piaci ár jellege bemutatásra kerüljön a specifikus nyilvántartási részben.

Alacsony hozzáadott értékű, csoporton belüli szolgáltatások nyilvántartása

A 22/2009. PM rendelet 2012. január 1-vel megváltozott, és egy új nyilvántartási formát vezetett be az alacsony hozzáadott értékű, csoporton belüli szolgáltatások esetében.

Azon kapcsolt vállalati ügyletek minősülnek alacsony hozzáadott értékű, csoporton belüli szolgáltatásnak, melyek a kapcsolt vállalkozások közötti alacsony kockázattal járó, rutinjellegű, nem főtevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások, az a PM rendeletben meghatározott értékhatárt nem haladják meg, és az igénybevevő számára gazdasági vagy üzleti értékkel bírnak. A PM rendelet 1. számú melléklete TESZOR kódok szerint behatárolja e szolgáltatások körét.

Az értékhatár egy hármas feltételrendszerre épül, melyet a nyilvántartást készítő szempontjából kell vizsgálni. Az ügylet értéke a 150 millió forintot nem haladhatja meg a vizsgálat tárgyát képező adóévben, és nem haladhatja meg a szolgáltatást nyújtó fél adóévi nettó árbevételének 5%-át, valamint a szolgáltatást igénybe vevő fél adóévi üzemi költségeinek és ráfordításainak 10%-át.

Amennyiben a kapcsolt vállalati ügylet megfelel a fenti értékhatárnak és százalékoknak, abban az esetben az adózó a korábbi egyszerűsített nyilvántartásnak megfelelő tartalommal készítheti el az alacsony hozzáadott értékű, csoporton belüli szolgáltatások dokumentációját.

A PM rendelet további feltételeket is megfogalmaz, miszerint a nyilvántartás a költség jövedelem módszerrel kell elkészíteni, és az alkalmazott haszonkulcsnak a 3%-tól 7%-ig terjedő tartományon belül helyezkedik el. Amennyiben az alkalmazott haszonkulcs ezen tartomány kívül helyezkedik el, akkor az érintett szolgáltatások esetében az adózó összehasonlító adatokkal köteles alátámasztani a kapcsolt vállalati ügylet szokásos piaci jellegét. Tovább, amennyiben az adózó független félnek nyújtott, vagy független féltől vett igénybe az adóévben – vagy azt megelőző két adóévben – hasonló típusú alacsony hozzáadott értékű, csoporton belüli szolgáltatást, és megállapítható, hogy a fent említett tartományon belüli haszonkulcs alkalmazása a szokásos piaci ártól eltérő megállapításra vezetne, akkor az adó nem jogosult ilyen nyilvántartás készítésére.

A PM rendeletben szereplő módosítások alkalmazhatóak a 2011. adóévi adókötelezettséghez kapcsolódó nyilvántartási kötelezettség teljesítésére is, feltéve, hogy a nyilvántartás elkészítésének határideje nem korábbi, mint a PM rendelet hatályba lépésének napja, azaz 2012. január 1-je.

Egyszerűsített nyilvántartás

A magyar szabályozás a külföldi szabályozásokhoz hasonlóan tartalmaz egyfajta “lényegességi” küszöböt, és lehetőséget ad bizonyos kapcsolt vállalati ügyletekre vonatkozóan egyszerűsített nyilvántartás elkészítésére.

Az egyszerűsített nyilvántartás tartalmi követelményei megegyeznek a 18/2003 és 22/2009 PM rendeletekben. Az egyszerűsített nyilvántartásnak a következőket kell tartalmaznia:

 • a szerződő kapcsolt vállalkozások bemutatását;
 • a szerződés tárgyának, keltének, tartamának és adatainak felsorolását;
 • a szokásos piaci ár vagy tartománya meghatározását; illetve
 • a nyilvántartás elkészítésének dátumát.

Jelentős változást hozott a 22/2009 PM rendelet a “lényegességi” küszöbérték meghatározásában. Míg korábban a szerződésben szereplő ügylet értéke általános forgalmi adó nélkül számított szokásos piaci áron az 50 millió forintot nem haladhatta meg. Illetve az egyszerűsített nyilvántartást az adózó keretszerződések esetében, melyek nem rendelkeztek lejárattal nem alkalmazhatta. A 22/2009 PM rendelet a nettó ötvenmillió forintot meg nem haladó értékű szerződések alapján lebonyolított ügyletek esetén szintén lehetőséget biztosít egyszerűsített nyilvántartás elkészítésére. Ugyanakkor a 18/2003-as rendelettel ellentétben a nettó ötvenmillió forintos összeghatárt a szerződés megkötésétől az adóév utolsó napjáig terjedő időszakra vetítve kell meghatározni, ezen módosítást 2009. adóévi adókötelezettséghez kapcsolódó nyilvántartási kötelezettség tejesítésére is lehet alkalmazni, feltéve, hogy a nyilvántart elkészítésének határideje nem korábbi, mint az új rendelet hatályba lépésének a napja, azaz 2010. január 1-je.

A 2012. január 1-vel hatályos változások köre érintette az egyszerűsített nyilvántartást is. Az 50 millió forintot meg nem haladó ügyletek esetében, amennyiben azok szokásos piaci ára az 50 millió forintot nem haladja meg a szerződés megkötésétől az adóév utolsó napjáig terjedő időszakban, akkor az adózó mentesül a nyilvántartási kötelezettség elkészítése alól, ezt szintén visszamenőleges hatállyal lehet alkalmazni a 2011.évi nyilvántartási kötelezettségekre is.

Könnyítések

Ugyan a PM rendelet nyelvezete nem teljesen tiszta, ugyanakkor a gyakorlat megmutatta, hogy a nyilvántartásokat nem kell szerződésenként elkészíteni. Ez nem csupán az összevonás tényét takarja mely szerint az egyes szerződések összevonhatók, amennyiben a teljesítési feltételek azonosak, vagy a szerződések tartalmukban szorosan összefüggnek, hanem azt is hogy a vállalat egyetlen transzferár nyilvántartást is készíthet, mely az összes ügyletet tartalmazza. A transzferár nyilvántartás a gazdasági elemzés résznél válik szét szerződések szerint, de itt is készíthetünk egy gazdasági elemzést azon ügyletekre vonatkozóan melyek szorosan összetartoznak és eleget tesznek a PM rendelet megfogalmazott összevonhatósági követelményeknek.

Bővült a transzferár nyilvántartás készítési kötelezettség alá nem eső kapcsolt vállalati tranzakciók köre. Az PM rendelet 2012-es változásainak értelmében – visszamenőleges hatállyal már a 2011. évi adókötelezettség esetében is – a következő kapcsolt vállalatok menetsülnek:

 • a belföldi illetőségű adózó egyezményes országban lévő fióktelepének más országokban található kapcsolt vállalkozásokkal kötött tranzakcióira vonatkozóan, feltéve, ha az egyezmény mentesíti a magyarországi adózás alól a fióktelep külföldön adóztatható jövedelmét [Tao. 18.  § (8) ];
 • az olyan kapcsolt vállalati ügyletek esetében, amelyek szokásos piaci árát az állami adóhatóság határozatban megállapította, a határozat érvényességének idejére;
 • a nem főtevékenységhez kapcsolódó, független vállalattól igénybevett szolgáltatásnyújtás, termékértékesítés esetén, amennyiben azt változatlan összegben terhelik tovább a kapcsolt vállalkozásra;
 • ingyenes pénzeszköz-átadás,illetve
 • az 50 millió forintot meg nem haladó ügyletek esetében, amennyiben azok szokásos piaci ára az 50 millió forintot nem haladja meg a szerződés megkötésétől az adóév utolsó napjáig terjedő időszakban (az egyszerűsített nyilvántartás alatt már írtunk erről).

A 22/2009 PM rendelet értelmében a transzferár nyilvántartást nem magyar nyelven is el lehet készíteni, mely rendelkezés visszamenőleges hatállyal bír, és már a 2009. évi nyilvántartás elkészítésére is alkalmazható. Ugyanakkor szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy az adózó nem mentesül teljesen a fordítási költségektől, hiszen az adóhatóság az ellenőrzés során, megadott határidőn belül kérheti a nyilvántartás, vagy a nyilvántartás bizonyos részeinek magyar fordítását.

A vonatkozó szolgáltatásaink megismeréséhez kattintson a transzferár nyilvántartás című hivatkozásra.

Utolsó frissítés: 2012. január 28.

transzferar-seo marketing

 transzferár nyilvántartás - seo - csoportos sms küldés - keresőmarketing

A bejegyzés trackback címe:

https://transzferar.blog.hu/api/trackback/id/tr958146286

Friss bejegyzések, PR-cikkek

 • Télikert építése során hol kerülnek felhasználásra műanyag elemek?
  Télikert építése során hol kerülnek felhasználásra műanyag elemek?Bármely növényház vagy télikert építése során a műanyag elemek számos területen alkalmazhatók, mind funkcionális, mind esztétikai célokat szolgálva. Íme néhány példa: Szerkezeti elemek Tetőablakok...
 • Mit jelent a cisztás fibrózis?
  Mit jelent a cisztás fibrózis?A cisztás fibrózis egy életet fenyegető, öröklődő betegség, amit a sejtek víz,- és sóháztartását szabályozó egyik gén hibája okozza. Magyarországon minden 25.emberben megtalálható ez a hibás gén, de...
 • Célszerű-e a memóriabővítés használt laptopnál?
  Célszerű-e a memóriabővítés használt laptopnál?Nagyon is célszerű lehet memóriabővítést végezni egy szervizben vásárolt használt laptop teljesítményének a növeléséért, ha az alkalmazásaid vagy munkafolyamataid azt igénylik. A memóriabővítés...
 • Építőanyag árak télikertépítéshez
  Építőanyag árak télikertépítéshez- terasz beépítés ára | műanyag télikert | házhoz épített terasz tető megoldások - Mennyibe kerül a teljes teraszbeépítés? Családi ingatlanunk komfortja szempontjából a jó télikert ára...

Ár, árak. Szolgáltatás ára, termékmarketing

Budapest transzfer árak - infrapanel piaci ár. Ivóvíz fertőtlenítés klór-dioxid oldattal. Ipari műanyag tartály gyártás. Szerviz Budapest Terasz. Online tartalom marketing. PR-cikkek elhelyezése, szövegírás ára. Első helyezés: Google első oldal a keresőben. Weblap optimalizálás és keresőmarketing, szemantikus linképítés elektromos infrafűtés árak és infrasugárzó panelek. kulcsszóval.Ipari szállítás, honlap-SEO.

Infra hősugárzók - infrafűtés

infrafűtés - infrasugárzó panelekAz elektromos fűtés gazdaságos. Lakásokban sötétsugárzó paneleket célszerű telepíteni. Teraszfűtés: infrasugárzók.

Transzferár dokumentáció - tartalommarketing

Transzferár nyilvántartás, transzferár dokumentáció és szabályozás. Adózás, piaci ár, transzfer ár, kapcsolt vállalkozások. Online marketing és PR-cikkek ára. Honlap keresőoptimalizálás és linképítés árak: Cél a Google első oldal. Tartalom marketing. Télikert építés a Budapest Terasz Transfer.

Ipari műanyag tartályok és kármentő tálcák gyártása

műanyag ipari kármentő tálca

Műanyag kármentő tálca - gyártás,ipari alkalmazás, környezetvédelem

transzferár nyilvántartás és dokumentáció

Laptop kijelző ára

tablet érintőkijelző csere - laptop szervizGoogle szempontú weblap optimalizálás, kreatív kulcsszavas linkprofil építés: Google első helyre kerülés az organikus keresőtalálatok listáján (SERP) a következő keresőkifejezésekkel. Laptop: szerviz szolgáltatások - Budapest. Alkatrészcsere ingyen, billentyűzet javítás. Laptop kijelző csere ára, tablet érintőkijelző.

Télikertépítés - üveg terasz

Télikert építés - télikertgyártás. Teraszbeépítés - Medencefedés - kerti pergola. Üveg pavilon - tolóajtó, bukóablak. Tervezés, gyártás, beszerelés. Építőipari szolgáltatások. Növények a télikertben. Terasz ötletek

telikertek - teraszbeépítés

 

SEO, támogatás

Transzferár-oldalak + laptop

SEO-weboldalak:

Budapest transzfer szolgáltatás

Budapesten keresőoptimalizálás sikerdíjas elszámolás keretében is lehetséges megfelelő weboldal optimalizálási és linképítési feltételek mellett. Közvetlenül a SEO-szakember segítségével. Ne feledje: minden arvisura könyv letöltés esetén a transzferárazási kreatív honlap optimalizálás hatékonyságának fokmérője. - Transzfer csere ár és PR-cikk szolgáltatások, SEO Budapest

kiemelt: Esővíz tisztító, szűrő berendezés.

süti beállítások módosítása